Цифровизацията и иновативните технологии все повече навлизат в ежедневието на фермерите. Тяхната цел е да улеснят работата на земеделските производители и да ги направят по-рентабилни. Една идея обаче не е достатъчна. Вижте как може да я реализирате. 

 Подмярка 16.1

По тази подмярка фермерите имат възможност да направят инвестиция, която да е свързана с конкретната иновация. Подмярка 16.1 подпомага оперативни групи. Те трябва да бъдат сформирани от минимум два субекта, като това могат да бъдат IT компания, наука, консултанти, доставчик на някакъв продукт и т.н. Участието на земеделските производители не само е задължително, но и колкото повече фермери има в дадена оперативна група, толкова повече точки ще получи съответния проект.

Важно е още отсега фермерите да помислят какъв конкретен проблем има нужда от решение в тяхното стопанство и не може да бъде решен с инвестиция, която вече се предлага на пазара.  

В този случай програмата казва, че може да се направи инвестиция, свързана само с конкретната иновация и там разходите, които се признават, са до 70% от инвестицията.

Има още един текст, в който се казва, че покриването на инвестицията може да стигне до 100%, ако не се кандидатства изцяло за нейното придобиване, а само да се изплати като финансова помощ амортизацията на съответния актив“, разясни експертът.

Какво е иновация в случая?

Иновацията е един нов продукт, който може да бъде значително подобрен стар продукт – стока, услуга, процес, нов начин на работа или друго, както и внедряването на съществуваща идея, която обаче досега не е прилагана за конкретния фермер или група от стопани, които осъществяват проекта.

Фази на финансиране

Финансирането ще става на две фази, като някои проекти могат и да пропуснат първата и да отидат директно на втората. Mаксималният бюджет за финансиране за един проект е на стойност 450 хил. евро.
Първата фаза финансира проучване за приложимостта на идеята, както и доколко е възможно да се привлекат още участници. Тя може да трае до 1 година, като грантът за проучвания е 5 хил. евро за година, а за стимулиране на интереса и разширяване на групата участници – 10 хил. евро. Втората фаза е същинското прилагане на иновацията и инвестиции. Финансирането възлиза на 35 хил. евро годишно за текущи разходи. Като цяло преките разходи се финансират напълно, а общо допустимото финансиране е 70% от стойността на проекта.

 Как ще бъдат подбрани проектите? 

Предвид на това, че първа фаза най-вероятно няма да се състои, фермерите ще трябва директно да опишат дейностите, които ще изпълняват за съответната иновация. 

Във втора фаза трябва да се разбере естеството на проекта, съгласно критериите за подбор, одобрени на последното заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР. На дневен ред остава въпросът кой ще оценява проектите.

Най-важното за мярка 16.1е, че това е мярка за иновации, а не за инвестици. Трябва да бъде представено решение за реален проблем, който не може да бъде преодолян с наличното на пазара в момента.

 Ако желаете допълнителна информация по тази тема, моля свържете се с Жулиета Димитрова на телефон: +359 8999 53336 или имейл: office@prodronesys.com.