На 8 февруари, 2019г. компанията Pro Drone Sys взе участите в официалната среща на консорциума по LIAISON във връзка с Европейското партньорство за иновации в областта на земеделието -ЕПИ-Агри и Мярка 16.1 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) https://lnkd.in/dSk9n8t