ЛИСТНИ ПРОБИ И ХИМИЧЕН АНАЛИЗ

  1. Определяне на зоните за пробовземане;
  2. Избиране на метод за пробовземане в зависимост от топографските особености на терена, почвените различия и културите, които се отглеждат. /Данните за терена се вземат от 3D модел и спектрален анализ на почвата, направен с Дрон/;
  3. Лабораторният химичен анализ дава информация за следните 12 показателя заедно с техните референтни стойности за конкретната култура:

Н/ Азот (ppm)

P /Фосфор (ppm)

K /Калий (ppm)

Ca /Калций (ppm)

Mg /Магнезий (ppm)

Mn /Манган (ppm)

B /Бор (ppm)

Cu /Мед (ppm)

Mo /Молибден (ppm)

Fe /Желязо (ppm)

S /Сяра (ppm)

Zn /Цинк (ppm)

  1. Резултатите от лабораторния анализ се ползват за:

– Планиране на годишна работна карта;

– Избор на тор с подходящ състав и процентно съдържание на активни вещества;

– Преценка на количествата тор в различните зони на пробовземане;

– Изработка на електронна карта с променлива норма за торовнасяне VRA;

– Анализи в GIS. Сравняват се данни от различни измервания, направени в същото поле, като измерване на вегетационен индекс NDVI, спектрален анализ на почвата, листни проби, моментния добив от комбайна и др.