Измерване на вегетацията с дрон

* Препоръчваме две вегетационни измервания преди хранене на растенията (културите), т.е. един в ранен стадий на растителност преди хранене и един в коригиращо хранене в напреднал стадий на растеж.

1.      Избор на посевите за изследване;

2.      Измерването се извършва с дрон Buteo, оборудван с мултиспектрална NIR/RGB камера;

3.      Резултата от изследването дава визуална геореферирана информация за зоните от полето, в които растенията преживяват стрес, и нивата на NDVI. Цифровите формати, в които се получават данните, са : GeoTIFF,KMZ;

4.      Изработка на електронна карта с променлива норма за сеитба VRA, консултирана с агронома на полето;

5.      Резултатите от лабораторния анализ се ползват за:

·        Преценка на количествата тор в различните зони на пробовземане;

·        Анализи в GIS. Сравняват се данни от различни измервания, направени в същото поле, като измерване на вегетационен индекс NDVI, спектрален анализ на почвата, листни проби, моментния добив от комбайна и др.